Velosprint original bike shop

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1. Kontaktná adresa predávajúceho

VELO sprint

Damborského 7

949 01 Nitra

Slovenská republika

mail: admin@velosprint.sk 

 

2. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 037 / 7720 001

Tel. č.: 037 / 7720 034

Fax.č.: 037 / 7720 024

E-mail: nr@soi.sk

 

3. Ceny

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa ceny pri tovar platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.velosprint.sk .Dodatočne účtujeme k cene tovaru už len poplatky účtované prepravcom pri doprave tovare ku kupujúcemu. Rôzne zľavy sa navzájom nesčítavajú. V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho. Všetky ceny sú s DPH.

 

4. Objednávka

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.velosprint.sk , e-mailom na adresu admin@velosprint.sk , telefonicky, osobne alebo poštou. Potvrdenie objednávky je vykonávane okamžite po obdržaní objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky telefonicky alebo faxom musí to v objednávke uviesť. Pri platbe bankovým prevodom, je kupujúcemu zaslaná preddavková faktúra. Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, faktúru a pri platbe v hotovosti aj príjmový pokladničný doklad. Tieto zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a výrobné číslo tovaru. Faktúru je možne na požiadanie zaslať aj osobitne poštou.

 

5. Úhrada tovaru

Platba vopred – Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe preddavkovej (proforma) faktúry. Predávajúci je povinný v prípade nedodania tovaru v stanovenej dobe, platbu do 20 dní vrátiť.

Dobierka - tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. K cene tovaru je potrebné pripočítať poplatky spojené so spracovaním platby prepravcom.

Tatra Pay - úhrada sa uskutoční na portále Tatrabanky

Nákup na splátky – pred dodaním tovaru je uhradená časť ceny tovaru – prvá splátka. Zvyšná časť kúpnej ceny je rozdelená do viacerých splátok. Výšku prvej splátky, ako aj výšku a počet ďalších splátok urči predávajúci. Podrobnosti nákupu na splátky upravujú „Všeobecné podmienky splátkového predaja“ platné v čase podpisu kúpnej zmluvy.

Splátkové spoločnosti : Cetelem

 

6. Doprava

Tovar je dodaný kupujúcemu od 2 do 10 dní od dňa prijatia objednávky alebo zaplatenia preddavkovej faktúry. Predávajúci si vyhradzuje predĺžiť dobu doručenia tovaru pri objednávkach nižších ako 100 € na 14 dní. Dopravu tovaru zabezpečí predávajúci. Kupujúci môže ovplyvniť výber prepravcu uvedením jeho názvu v objednávke. Najčastejší spôsob dopravy je prostredníctvom doručovateľskej služby (GEIS).

Cena za dopravu je fixná v hodnote 3,99 Eur s DPH za zásielku.

Bicykle sa dopravujú len skompletizované a plne funkčné !

POZOR pri platbe na splátky - CETELEM!
Na základe zákona AML v zákone č. 297/2008 Z. z.
Pri e-shopových objednávkach, pri ktorých neprebehne osobná identifikácia zákazníka na predajni pred prebratím tovaru zákazníkom – tovar doručený na diaľku kuriérom a pod. - nemôžeme akceptovať ako druhý doklad totožnosti preberací protokol, ako doteraz. Je potrebné, aby zákazník poslal druhý doklad totožnosti s fotografiou, vydaný štátnou inštitúciou. Akceptujeme obojstrannú kópiu dokladov: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S.

 

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke, ktorej adresa je uvedená v sekcii Kontakt.
Pri osobnom odbere môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.
Osobné odbery sú zadarmo.

Kuriérska doprava

Tovar by Vám mal byť doručený najneskôr od 24-48 hodín od prevzatia kuriérskou službou priamo k vášmu bytu či domu.
Dodanie je zabezpečené kuriérskou firmou GEIS.
Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom Ten expresu protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Cenník dopravy

GEIS Global logistic
Poplatok za dopravu - 3,99 €

Preprava do zahraničia (mimo územia SR) - cena dopravy sa určuje individuálne podľa krajiny a druhu tovaru.

 

 

7. Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa poskytuje na všetok tovar minimálne 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

8. Reklamácie, záručný a pozáručný servis

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne opravený pripadne vymenený za nový.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa v predstihu informujte o cene opravy.

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom podania zásielky. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Tovar na účely reklamácie a servisu je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho spolu s kópiou dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku. K tovaru priložte podrobný popis závady a podmienok za ktorých sa závada prejavuje.

 

9. Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
zašlite spolu s dokladom o kúpe

- V prípade, že tovar bol použitý Vám môžeme naúčtovať poplatok za vrátenie veci do pôvodného stavu. 
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Pri vrátení tovaru Vám vrátime aj poštovné. Vrátená bude celá zaplatená suma za tovar aj doprava k zákazníkovi.

 

Hodnotenie  [viac]

V súčasnej dobe nie je napísané žiadne hodnotenie.

Reklama

Hyundai

FACEBOOK

Overenie poukážky

Len pre prihlásených!

Reklama

Preprava Geis