Obrázok pozadia udalosti.

Pravidlá

Článok č. 1
Organizačný štáb VELOsprint Open Bike Cup-u ( ďalej len VOBC ) poveruje na základe dohody Slovenský cykloklub Zobor Nitra a ŠK Delfin technickou spolu realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( ďalej len OTR ).

Článok č. 2
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia VOBC 2018.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC a UCI pre disciplínu XCO, platné pre rok 2018.

Článok č. 3
3.1 VOBC v spolupráci s OTR vypracuje propozície súťaže, v ktorej musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je VOBC vypísaný ( viď. článok č. 7.1 ). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 10 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach. V propozíciách súťaže je zverejnené aj on-line prihlasovanie.
3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.
3.3 VOBC a OTR si vyhradzujú právo prípadných zmien propozícií.

Článok č. 4
4.1 Ak nie je určené inak, preteky rozhodujú rozhodcovia VOBC. V roku 2018 sa bude používať na podujatí VOBC aj elektronické meranie časov a to pomocou čipov umiestnených v štartových číslach. Organizátor nezodpovedá za strhnutie čipu zo štartového čísla a tento pretekár nebude figurovať vo výsledkovej listine.

Článok č. 5
5.1 Neuskutočnenie pretekov VOBC musí OTR oznámiť najneskôr 5 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 tohto súťažného poriadku.
5.2 Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

Článok č. 6
6.1 OTR prispieva na technické zabezpečenie preteku VOBC.
6.2 Pre pretek VOBC sa určuje štartovné:
5.- € pre kategóriu A
10.- € pre všetky ostatné kategórie B, C, D v predpredaji
15.- € na mieste.
6.3 Štartovné je možné uhradiť prevodom prostriedkov na nasledujúci účet IBAN: SK88 1100 0000 0026 2377 6461 (Tatra Banka). Ako variabilný symbol sa uvádza rodné číslo.
6.4 Pretekári sa prihlasujú na preteky on-line prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže, prípadne aj v predajni Specialized Concept Store Nitra. Prosíme účastníkov, aby využívali on-line prihlásenie a tak nám urýchlili dobu prezentácie. Prihláška je akceptovaná po uhradení štartovného.
6.5 Prezentácia sa koná od 11:00 do 12:30 v cirkevnom športovom centre Klokočina.

Článok č. 7
7.1 VOBC je vypísaný pre nasledovné kategórie : Kategória A – 12 až 15 roční, Kategória B – 16 až 18 roční, Kategória C – 19 a viac roční, Kategória D – Open E-bike, bez rozdielu veku.
7.2 Pretek sa koná na mieste: Borina Nitra pri OC FAMILY, sídlisko Klokočina.
7.3 Dĺžky tratí pre VOBC sú doporučené nasledovne pre dané kategórie :
Kategória A: 7.5 km; Kategória B: 14 km; Kategória C: 20 km; Kategória D: 20 km
7.4 Preteky sa konajú v septembri 2018. Presný dátum závodu bude vypísaný neskôr. Štart jednotlivých kategórií je nasledovný:
13:00 štart Kategórie A
13:30 štart Kategórie B
14:30 štart Kategórie C
15:45 štart kategórie D
7.5 Každá kategória je spoločnou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart je vo všetkých kategóriách. Vyhlásenie víťazov je samostatné v kategóriách muži/ženy.
7.6 Na VOBC nie je predpísaný typ bicykla. Pre všetky kategórie okrem kategórie D sa odporúča horský bicykel. V kategórií D sa odporúča použitie bicykla s elektrickou dopomocou, s maximálnou možnosťou dopomoci do 25 km/h. Bicykle s elektrickou dopomocou sú okrem kategórie D zakázané. Cyklistická prilba je povinná!
7.7 VOBC nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC prípadne inú licenciu.
7.8 VOBC štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani on-line prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách.
7.9 Účastníci súťaže sa preteku zúčastňujú len na vlastné nebezpečie.
Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich. On-line prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali on-line prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

Článok č. 8
8.1 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje.
8.2 VOBC vyhlasuje špeciálnu tombolu o bicykel Specialized Chisel v hodnote 1499 €. Tombola sa žrebuje po skončení a vyhlásení výsledkov všetkých kategórií, ktoré bude o 17:00.
8.3 Občerstvenie zabezpečuje firma NUTREND.

Prvá cena v tombole